پژوهشی


ارائه خدمات جهت دستیابی به اهداف بزرگ پژوهشی در قالب برنامه‌های توسعه دانشکده و نیز ارتقاء جایگاه ملی و بین المللی دانشگاه از جمله اهداف مهم پژوهشی دانشکده می‌باشد.
بخش پژوهشی دانشکده با توسعه کمیته های خود علاوه بر ارتقاء سطح کیفی دانشکده بستری توانمند جهت انجام پروژه های برون دانشگاهی در مرکز تحقیقات و مطالعات خود (CASMERS) میباشد.

 

 

 

مدیر پژوهشی دانشکده:

دکتر سیدعلی فقیدیان