گروه ها

دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا شامل دو گروه مهندسی مکانیک و مهندسی هوافضا در دو بخش کارشناسی و تحصیلات تکمیلی می باشد.