گروه مهندسی مکانیک

مدیران گروه های مهندسی مکانیک:

مدیر گروه کارشناسی: دکتر عادل مقصودپور
مدیر گروه دکتری (تبدیل انرژی): دکتر علیرضا محمدزاده
مدیر گروه ساخت و تولید: دکتر شهرام اعتمادی حقیقی