کمیته راهبردی

از جمله فعالیتهای این کمیته میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

-  ایجاد، راه اندازی و پشتیبانی بانک های اطلاعاتی تجهیزات پژوهشی و آموزشی دانشکده

- ایجاد بانک اطلاعات تخصصی و ارتباط شبکه های اطلاعاتی و علمی با دانشگاه های داخل و خارج از کشور در راستای همکاری های مشترک علمی، تحقیقاتی و مشاوره ای

- ایجاد ارتباط در راستای همکاری با سازمان ها و موسسات بخش عمومی و بخش خصوصی به منظور رفع نیازهای علمی و پژوهشی آنها در تخصص های مرتبط با فعالیت های دانشکده 

- ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای مورد نیاز واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی

- برگزاری دوره ها و کلاسهای تخصصی

تهیه لیست تجهیزات تخصصی آزمایشگاهی و پژوهشی دانشکده ایجاد بانک نرم افزارهای مهندسی مکانیک و هوافضا