کمیته ارتباط با صنعت

از جمله فعالیتهای این کمیته میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

- پتانسیل سنجی جهت هدایت پروژه های دانشجویی در راستای نیازهای صنعت

- هماهنگی جهت انجام محل کار آموزی دانشجویان مقطع کارشناسی

- انعقاد قراردادهای آموزشی

- راه اندازی کارگاهها و آزمایشگاههای تخصصی در دانشکده به کمک صنعت 

- ارائه آمار و اطلاعات مربوطه