کمیته همایشها و مسابقات

از جمله فعالیتهای این کمیته میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

- برگزاری همایش ها

- برگزاری کارگاهها

- برگزاری مسابقات علمی