کمیته انجمن ها

از جمله فعالیتهای این کمیته انسجام انجمنهای موجود در دانشکده و هماهنگی امور مرتبط میباشد.