کمیته مجلات

از جمله فعالیتهای این کمیته می توان به ایجاد و تقویت مجلات ذیل اشاره نمود:

نام مجله زبان مجله
نشریه بین المللی مهندسی مکانیک انگلیسی
نشریه بین المللی مهندسی هوافضا انگلیسی
نشریه علمی عمومی علوم و تحقیقات هوافضا
فارسی