مرکز تحقیقات و مطالعات

  به منظور ارائه خدمات علمی کاربردی در زمینه مهندسی هوافضا و مکانیک،" مرکز تحقیقات و مطالعات مهندسی هوافضا و مکانیک" (Center for AeroSpace and Mechanical Engineering Research and Study) یا به اختصار (CASMERS) در دانشکده فعالیت خود را آغاز نموده است و در حال حاضر در حال انجام امور مقدماتی میباشد.

در واقع مرکز تحقیقات و مطالعات مهندسی هوافضا و مکانیک، مرکزی جهت اجرای طرح های پژوهشی، آموزشی و مشاوره ای است که از بخشهای مختلف علمی - تحقیقاتی موجود و یا در حال راه اندازی در دانشکده جهت انجام پروژه ها استفاده خواهد کرد.